Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

Zarządzenie Nr 5/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach z dnia 4 lipca 2013 r.

                                    Zarządzenie  Nr  5/2013
                     Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach
                                   Z dnia 4lipca 2013 r.


    w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w WilczycachNa podstawie § 7 ust. 3 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach stanowiącego załącznik do Uchwały  Nr XIV/82/2012   Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wilczycach  (Dz.Urzęd.Woj.Świętokrzyskiego poz. 2025 ), §33 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach przyjętego Zarządzeniem Nr 8/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach z dnia 30 listopada 2012r w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilczycach,  zarządzam co następuje:

                                                § 1
W Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach przyjętym Zarządzeniem Nr 8/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach z dnia 30 listopada 2012r wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 23 po pkt.21 dodaje się pkt. 22 w brzmieniu :
„22) w przypadku nieobecności księgowej Ośrodka przeprowadzenie czynności związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i odprowadzenia należnych składek w formie papierowej i elektronicznej”,
2. w § 24 po pkt.21 dodaje się pkt. 22 w brzmieniu:
„22) w przypadku nieobecności księgowej Ośrodka przeprowadzenie czynności związanych z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego , bieżącego regulowania opłat i należności Ośrodka, w formie papierowej i elektronicznej”,
3. w § 27 po ust.1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2.W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania obowiązków służbowych poza normatywnym czasem pracy, wymienieni w ust. 1 pracownicy, wykonują je po godzinach pracy zawiadamiając o tym Kierownika Ośrodka. Za wykonywanie zadań służbowych poza ustalonymi godzinami przysługują godziny wolne do odebrania, w terminie tygodnia od zaistniałego zdarzenia, lub gratyfikacja pieniężna.”

                                                § 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Jesteś tutaj: Start Start Regulamin organizacyjny