Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie

27-640 Klimontów, ul. dr. Jakuba Zysmana 5, tel. 158661774, poczta@opsklimontow.pl

Dodatek gazowy - refundacja podatku VAT

OPS Klimontów informuje, iż od dnia 1 stycznia 2023 są przyjmowane wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.

Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023r do dnia 31 grudnia 2023 do tego odbiorcy paliw gazowych przysługuje w przypadku:

- gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowym, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejście w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
- jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym przeciętna wysokość miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100,00 zł, lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym przeciętna wysokość miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500,00 zł na osobę.
Osiągnięte dochody będą podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy:
- 2021 r - w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2023roku
- 2022r - przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2023 roku.

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmujące okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych składają wniosek o refundację podatku VAT na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż do dnia 29 lutego 2024r, lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Jesteś tutaj: Start Dodatek gazowy