Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie

27-640 Klimontów, ul. dr. Jakuba Zysmana 5, tel. 158661774, poczta@opsklimontow.pl

Procedura "Niebieska karta"

 Procedura Niebieskiej Karty

Dokonana w 2010roku nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła obowiązek wydania rozporządzenia określającego zasady procedury niebieskiej karty oraz wzorów stosownych formularzy. Po około roku czasu mamy rozporządzenie z dnia 13 września 2011roku w sprawie procedury niebieskiej karty oraz wzorów formularzy niebieskiej karty. W ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zawarto jedynie podstawowe dane dotyczące niebieskiej karty, a więc definicja procedury ,,Niebieskiej Karty’’, wskazany został krąg podmiotów uprawnionych  i zobowiązanych do prowadzenia procedury ,,Niebieskiej Karty’’ oraz określono kiedy procedura powinna zostać wszczęta.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt , że poszerzony został krąg podmiotów uprawnionych i zobowiązanych do powadzenia procedury ,,Niebieskiej Karty’’ tj:

przedstawiciele jednostki organizacyjnej pomocy społecznej , gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i służby zdrowia.

Należy również zwrócić uwagę na określenie użyte przez ustawodawcę ,,uzasadnione podejrzenie’’ zaistnienia przemocy, a więc wszczęcie procedury powinno nastąpić w sytuacjach, w których jedynie zaistnieje podejrzenie stosowania przemocy nawet nie poparte żadnymi dowodami czy okolicznościami , dopiero dalsze prowadzenie procedury wymaga , aby przypuszczenie stosowania przemocy zostało uzasadnione( uprawdopodobnione ). Jeśli mamy np. sytuację, że osoba zgłasza, że jej zdaniem w rodzinie obok dochodzi do przemocy jest to wystarczający powód  do wszczęcia procedury niebieskiej karty , jednak inne czynności podjęte później nie potwierdzą  zaistniałej przemocy to procedurę należy zakończyć.

Bardzo ważne jest to, że podejmujemy działania bez konieczności uzyskania zgody osoby dotkniętej przemocą. W ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  art. 9 mówi , że realizacja  procedury odbywa się poprzez współpracę podmiotów w niej uczestniczących jednak nie określono zasad tej współpracy.

W ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie art.9 ust.3 wskazano, że realizacja procedury odbywa się poprzez współpracę podmiotów w niej uczestniczących. Jednak rozporządzenie nie określa zasad tej współpracy , ale zaznacza, że należy odróżnić realizację procedury od prac w Zespole Interdyscyplinarnym. Zespół ustala indywidualny plan pomocy , a podmiot wszczynający procedurę podejmuje działania zmierzające do realizacji obowiązków określonych w rozporządzeniu co oznacza kontakt  z innymi podmiotami.

Art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek  powiadomienia prokuratury lub policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zgodnie z art. 12 można wnioskować, że obowiązek powiadomienia spoczywa na każdym, kto w ramach procedury dowiedział się o przestępstwie. Jednak gdy zgłoszenia dokona osoba inicjująca procedurę to następne już to powielają .Bardzo ważne aby informować o podjętych działaniach Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Obecnie sześć podmiotów  czynnie uczestniczy w procedurze niebieskiej karty

- pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej po pierwsze diagnozuje sytuacje i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie , że jest dotknięta przemocą w rodzinie , udziela kompleksowych informacji o możliwych formach pomocy , organizuje dostęp do pomocy medycznej, zapewnia w razie potrzeby osobie dotkniętej przemocą schronienie. Może także prowadzić rozmowy z osobami stosującymi przemoc na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie.

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych diagnozuje sytuację osoby dotkniętej przemocą w rodzinie , organizuje dostęp do pomocy medycznej , prowadzi rozmowy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie oraz ze sprawcami przemocy w rodzinie

-Policja udziela osobie co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej pomocy, organizuje dostęp do pomocy medycznej, podejmuje w razie potrzeby inne niezbędne czynności zapewniające ochronę życia zdrowia i mienia osób co do których istnieje podejrzenie że są dotknięte przemocą w rodzinie włącznie z zastosowaniem na podstawie odrębnych przepisów w stosunku do osoby wobec której istnieje podejrzenie że stosuje przemoc w rodzinie środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania, przeprowadza się rozmowy , przeprowadza na miejscu zdarzenia w przypadkach nie cierpiących zwłoki czynności procesowe w  niezbędnym zakresie w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa, podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie , w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby co do której istnieje podejrzenie , że jest dotknięta przemocą w rodzinie w zależności od potrzeb określonych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę robocza.

- Służba Zdrowia  każdorazowo udziela osobie co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Jeżeli stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie , że jest dotknięta przemocą w rodzinie wymaga przewiezienia jej do podmiotu leczniczego, formularz ,,Niebieska Karta ‘’wypełnia przedstawiciel podmiotu leczniczego, do którego osoba ta została przewieziona. Przedstawicielem medycznym uprawnionym do działań jest  osoba  wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny.

- Oświata diagnozuje sytuację i potrzeby osoby co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie w szczególności wobec dzieci , udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucję i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

- Zespół Interdyscyplinarny i grupa robocza udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, podejmują działania co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań. Zapraszają osobę co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie na spotkanie Zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych. Rozstrzygają też o braku zasadności podejmowania działań.

Indywidualny plan pomocy może ulegać zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego wzywa osobę, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie na spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, spotkania z osobą doświadczającą przemocy i stosującą przemoc nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie.

Zakończenie procedury,, Niebieska karta ‘’ następuje w przypadku ustania przemocy w rodzinie , rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. Zakończenie procedury  wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który powinien zawierać: dane dotyczące osób, wobec których realizowana była procedura, datę rozpoczęcia i zakończenia procedury , opis podjętych w ramach procedury działań , o zakończeniu procedury zawiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze po jej zakończeniu.

Jesteś tutaj: Start Pomoc społeczna Niebieska karta