Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach

27-612 Wilczyce 174, tel./fax: (15) 837-72-26, email: opswilczyce@poczta.onet.pl

Akty prawne

Informacja dla rolników i (małżona rolnika, domownika) ubiegającego się i pobierającego świadczenie opiekuńcze.

Warszawa, dnia 13  października 2015 r.

 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za rolnika (małżonka rolnika, domownika), który otrzymał świadczenie pielęgnacyjne (specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) na podstawie oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywaniu w nim pracy

 

– proponowana procedura współpracy wójta, burmistrza lub prezydenta miasta realizującego świadczenia rodzinne z KRUS w związku ze zmianami wprowadzanymi ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1506) ; ustawa weszła  w życie 1 października 2015 r.

 

1.

Przyznanie decyzją administracyjną świadczenia pielęgnacyjnego (lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub w bardzo nielicznych przypadkach zasiłku dla opiekuna) przez organ właściwy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się), zgodnie z art. 17b ustawy o świadczeniach rodzinnych, możliwe jest m.in. w oparciu o oświadczenie rolnika, małżonka rolnika, domownika, o zaprzestaniu: prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

 

2.

Zasadnym jest aby organ właściwy wydając aktualnie decyzję przyznającą danej osobie świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, ustalił, jaki status ubezpieczeniowy na gruncie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ma ta osoba w KRUS, gdyż zgodnie z art. 6 ust. 2b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, od ustalenia statusu ubezpieczeniowego w KRUS uzależnione jest ewentualne zgłoszenie danej osoby do ubezpieczenia w ZUS - KRUS jest organem właściwym do wiążącego rozstrzygania, jaki status ubezpieczeniowy na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ma dana osoba.

 

W związku z powyższym, zasadne jest aby organ właściwy zwrócił się do jednostki organizacyjnej KRUS o rozstrzygnięcie:

 

- czy dana osoba, której organ właściwy na podstawie oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywania w nim pracy, przyznał na dany, wskazany okres decyzją administracyjną świadczenie pielęgnacyjne/specjalny zasiłek opiekuńczy, podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS i z jakiego tytułu, w tym, czy toczy się w KRUS postępowanie o objęcie tej osoby ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Czytaj więcej: Informacja dla rolników i (małżona rolnika, domownika) ubiegającego się i pobierającego świadczenie opiekuńcze.

Ustawa o świadczeniach dla opiekunów

Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów   (Dz U z 2014r., poz.567) Ośrodek Pomocy Społecznej w  Wilczycach informuje, że z dniem  15 maja 2014r. weszła w życie wyżej wymieniona ustawa, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Tekst ustawy do pobrania tutaj.

Zmiana ustawy o wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

Z dniem 1 maja 2014 r. weszła w życie ustawa  z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych   (Dz.U z 2014 r., poz. 559), która wprowadziła zmiany dotyczące wysokości świadczeń pielęgnacyjnych.

Treść ustawy do pobrania tutaj.

Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Czytaj więcej: Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka

Jesteś tutaj: Start Świadczenia rodzinne Akty prawne