Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie

27-640 Klimontów, ul. dr. Jakuba Zysmana 5, tel. 158661774, poczta@opsklimontow.pl

KDR

Co to jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w ustawie o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1832) lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych:
1) wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, zwanym dalej „kartą tradycyjną”, lub
2) realizowanym przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień, zwanym dalej „kartą elektroniczną”.

Wykaz aktualnych partnerów programu Karta Dużej Rodziny z wyszczególnieniem usług w ramach przysługujących zniżek dostępny jest na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,

  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

 

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.


Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się w szczególności:

1) w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Postępowanie w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny

Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek dotyczy karty tradycyjnej i/lub karty elektronicznej.

Rodzic lub małżonek rodzica we wniosku o przyznanie karty elektronicznej wskazuje jednocześnie członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć.

W przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie karty elektronicznej, we wniosku obowiązany jest przedstawić adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać.

Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy wymaga przyznania nowej Karty.

W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób
utracona, wójt,  burmistrz lub prezydent miasta wydaje duplikat Karty.

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiadasz już jedną formę karty a składasz wniosek o dodatkową formę, wówczas  należy ponieść opłatę w kwocie 10zł

Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty kosztuje 13zł.

Istnieje możliwość składania drogą elektroniczną ww. wniosków oraz dokumentów, wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego ds. rodziny (Portal Informacyjno-Usługowy  Emp@tia, PIU Emp@tia),  dostępnym pod adresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/

Ponadto, w uzasadnionych przypadkach, gmina może odstąpić od pobrania opłaty na umotywowany wniosek członka rodziny wielodzietnej. Odmowa zwolnienia z opłaty następuje w drodze decyzji administracyjnej wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W przypadku wystąpienia zmian:
1) mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub
2) danych zawartych w Karcie, lub
3) adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu – członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który przyznał Kartę.

Jesteś tutaj: Start Start Karta Dużej Rodziny