Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie

27-640 Klimontów, ul. dr. Jakuba Zysmana 5, tel. 158661774, poczta@opsklimontow.pl

Opieka wytchnieniowa

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Uczestnik programu za usługi opiekuna nie ponosi odpłatności!

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie powinny zgłosić chęć uczestnictwa do dnia 15.11.2023r. składając w Ośrodku Pomocy Społecznej w Klimontowie kartę zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024:

Więcej informacji na temat programu można uzyskać pod nr tel. 15 8661 774 oraz na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Jesteś tutaj: Start Opieka wytchnieniowa