Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie

27-640 Klimontów, ul. dr. Jakuba Zysmana 5, tel. 158661774, poczta@opsklimontow.pl

Formy pomocy

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka;

3) osobie uczącej się.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza netto 674 zł lub 764 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Jeżeli dochód rodziny  w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał  w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Taki dochód to także podstawa do ubiegania się o dodatki do zasiłku rodzinnego.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

  1)  18 roku życia lub

  2)  nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, lub

  3)  24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony, jeżeli uczy się   w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Jesteś tutaj: Start Świadczenia rodzinne Formy pomocy