Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie

27-640 Klimontów, ul. dr. Jakuba Zysmana 5, tel. 158661774, poczta@opsklimontow.pl

Aktualności

13 lutego 2024r. Gmina Klimontów podpisała umowę na realizację zadań w ramach tegorocznej edycji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Beneficjentami wsparcia będą osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przyznana dla Gminy Klimontów dotacja w wysokości 602 820,00 zł pozwoli na zapewnienie usług asystenta, który pomoże im w wykonywaniu codziennych czynności.

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego i będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie do końca roku.

Wsparcie zostało zaplanowane dla 15 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Klimontów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (13 osób), które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, a także 2 osób w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystenta będą polegać na pomocy w wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury.

b_700_0_16777215_00_images_Aktualnosci_2024_2024-03-08_pl_fund_cel.jpg

Zapytanie ofertowe nr 1.2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku

Świadczenie usługi cateringowej na potrzeby uczestników Dziennego Domu Senior+
w Klimontowie

 

 

I. Zamawiający:

GMINA KLIMONTÓW - Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie,

ul. dr. Jakuba Zysmana 5, 27-640 Klimontów NIP 8641548322

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków w postaci jednodaniowego gorącego posiłku w roku 2024 dla uczestników Dziennego Domu Senior+
z siedzibą: 27-640 Klimontów, ul. Opatowska 23A.

Oferta wraz z załącznikami do pobrania poniżej w plikach pdf.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie informuje, że w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100). Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby
z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

 2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

 3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

 4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Terminy naboru wniosków

 1. Gmina/powiat, występując o środki finansowe w ramach Programu jest zobowiązana złożyć do wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego (dostępnego na stronie internetowej: mrips.gov.pl) wniosek wraz z wymagalnymi załącznikami oraz oświadczenie
  o złożeniu wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego w terminie do dnia 15 września 2023 r. 

 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu w terminie do dnia
  6 października 2023 r.

 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dni przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

 

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu.

Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do dnia 06.09.2023 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Klimontowie, ul. dr. Jakuba Zysmana 5 27-640 Klimontów lub pod nr tel. 15 8661774 lub email: opsklimontow@poczta.onet.pl

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2024 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024.

 

Więcej informacji:

Na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych został zamieszczony stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków.

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego również zamieszczono informację
o konkursie:

https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/24894,Asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-edycja-2024-nabor-wnioskow.html

Jesteś tutaj: Start Start Aktualności